TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE DOHODA O PRÁVECH KONCOVÉHO UŽIVATELE. Software nekupujete, ale získáváte právo na jeho používání. Poskytovatel zůstává vlastníkem kopie Softwaru jako i všech kopií Softwaru, na které má Koncový uživatel právo podle této dohody.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před stáhnutím, instalací, kopírováním nebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání Software. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽÍTÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. Pokud nesouhlasíte s některými ustanoveními této Dohody, ihned zrušte používání, instalaci nebo stahování Software.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU JE ZNAKEM TOHO, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO DOHODU, ROZUMÍTE JÍ, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZANÝ/VÁZANÁ JEJÍMI USTANOVENÍMI.

Licence koncového uživatele

I. Vymezení pojmů:

 • Poskytovatelem je Karel Falgenhauer, IČO 02196662,  je zapsán do živnostenského rejstříku vydaným: Městský úřad Neratovice dne 07.10.2013
 • Koncovým uživatelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která  uzavřela licenční smlouvu s poskytovatelem.
 • Smluvními stranami jsou poskytovatel a koncový uživatel;
 • Softwarem  v této licenci je kolekce zdrojových programových souborů (dále jen „Modul“), které rozšiřují či modifikují funkčnost webových stránek koncového uživatele
 • Občanským zákoníkem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • Autorským zákonem je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

II. Uzavření licenční smlouvy a obsah licence

 • Licenční smlouva mezi poskytovatelem a koncovým uživatelem je uzavřena okamžikem instalace softwaru. Instalací softwaru souhlasí koncový uživatel bezvýhradně s těmito licenčními podmínkami, které jsou součástí licenční smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a koncovým uživatelem. Koncový uživatel prohlašuje, že měl možnost seznámit se náležitě a v plném rozsahu s obsahem těchto licenčních podmínek ještě před uzavřením licenční smlouvy (tj. před instalací softwaru).
 • Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat k softwaru majetková práva. Koncový uživatel získává instalací softwaru nevýhradní časově a územně neomezenou licenci k užívání softwaru (resp. k verzi softwaru). Koncový uživatel může nabýt licenci k nové verzi softwaru (upgrade)  výhradě na základě podmínek poskytovatele.
 • Koncový uživatel bere na vědomí, že předmětem licenční smlouvy není (tj. v ceně licence není zahrnuta) její instalace, přizpůsobení softwaru zvláštním požadavkům koncového uživatele (customizace), nastavení softwarového prostředí v zařízení koncového uživatele, nastavení hardwaru koncového uživatele, školení k užívání softwaru, servis a údržba softwaru. Tyto služby může poskytovatel poskytnout na základě zvláštní smlouvy nebo dohody s koncovým uživatelem.

IV. Práva a povinnosti koncového uživatele

 • Koncový uživatel nesmí software kopírovat, šířit, oddělovat jeho části nebo vytvářet odvozené verze Software, ale Koncový uživatel  může pro sebe vytvořit kopii Softwaru na médiu určenému k trvalému ukládání dat jako záložní kopii. 
 • Software nesmí prodat, sublicencovat, pronajmout jiné osobě nebo Software vzít do pronájmu od jiné osoby nebo Software zapůjčit.
 • Nesmí vytvářet na základě softwaru odvozené díla a tato díla pak nabízet jako vlastní Software.
 • Koncový uživatel též může poskytnutý Software modifikovat pouze pro své vlastní potřeby, v takovém případě ale Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost Software.
 • Souhlasí s tím, že bude používat Software jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém systém používá, především v souladu s platnými omezeními vyplývající z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.
 • Koncový uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není odpovědný za stav jiného softwaru, který koncový uživatel na svém zařízení používá (tj. systémového softwaru a jiného aplikačního softwaru), na němž je software provozován nebo který je spolu se softwarem používán. Poskytovatel odpovídá pouze za funkcionalitu softwaru provozovaném v zařízení, které splňuje doporučené systémové požadavky.
 • Jako koncový uživatel uznáváte, že software je poskytován "jak je", a tyto záruky nezaručují, že software bude pracovat bez chyb nebo nepřetržitě nebo že všechny chyby v software a dokumentaci budou opraveny. Tyto záruky jsou exkluzivní a nahrazují všechny ostatní vyjádřené nebo předpokládané záruky a podmínky, včetně záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel.

IV. Práva a povinnosti poskytovatele

 • Koncový uživatel uděluje poskytovateli souhlas k zasílání informací o softwaru, zejména pak k zasílání informací o nové verzi softwaru (upgrade), o vydání opravného balíčku nebo o jiných obdobných skutečnostech. Tento souhlas může být koncovým uživatelem kdykoli odvolán, a to zasláním písemného oznámení.
 • Koncový uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje koncového uživatele pro účely související s plněním licenčním smlouvy, a to po celou dobu trvání licenční smlouvy a následně 5 let po ukončení trvání licenční smlouvy, ledaže zvláštní právní předpis stanoví lhůtu delší.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny softwaru, jde-li o zvýšení jeho kvality, změnu technických parametrů nezbytných pro plnohodnotné fungování softwaru, změnu související se změnou právních předpisů nebo jde-li o grafické úpravy.
 • Poskytovatel nese odpovědnost pouze za skutečně vzniklou škodu koncovému uživateli (nikoli za ušlý zisk koncového uživatele), kterou svým jednáním přímo způsobil, a to do celkové maximální výše rovnající se ceně uhrazené licence včetně DPH. Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení licenční smlouvy koncovým uživatelem nebo za újmu, k jejímuž vzniku koncový uživatel přispěl.
 • Poskytovatel odpovídá pouze za vady softwaru, které má software v době uzavření licenční smlouvy.
 • Smluvní strany sjednávají, že vadou softwaru je chybějící funkcionalita softwaru (kdy software zcela postrádá požadovanou funkční vlastnost) nebo špatná funkcionalita softwaru (kdy software nevykonává činnost požadovaným způsobem).
 • Zjistí-li koncový uživatel vadu softwaru, je povinen vytknout ji poskytovateli  bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil nebo mohl zjistit, a to zasláním oznámení na emailovou adresu Poskytovatele. Vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců ode dne uzavření licenční smlouvy. Koncový uživatel je povinen v oznámení o vadě uvést: a) identifikační údaje koncového uživatele, b) název softwaru a jeho verzi, c) náležitý popis vady a způsob, kterým se vada projevuje.
 • Poskytovatel je povinen prověřit vadu softwaru bez zbytečného odkladu. Koncový uživatel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou součinnost (např.  přístup do administrace). Po dobu prodlení koncového uživatele s poskytnutím potřebné součinnosti neběží poskytovateli lhůta k odstranění vady softwaru.
 • Je-li vada softwaru odstranitelná, je poskytovatel povinen vadu odstranit. Koncový uživatel se v takovém případě vzdává práva na slevu softwaru. Poskytovatel je povinen opravit vadu softwaru do 30 dnů ode dne doručení oznámení nebo v jiné lhůtě smluvené s koncovým uživatelem.
 • Neodstraní-li poskytovatel vadu softwaru ani do 30 dnů poté, co mu byla koncovým uživatelem oznámena, z důvodu její neodstranitelnosti, má koncový uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny licence, nebrání-li tato vada užívání softwaru koncovým uživatelem. Neodstraní-li poskytovatel vadu softwaru v této lhůtě z důvodu neodstranitelnosti vady, má koncový uživatel právo od smlouvy odstoupit, nemůže-li pro ni koncový uživatel software užívat.
 • V případě, že bude zjištěno, že za oznámenou vadu není poskytovatel odpovědný (neoprávněná reklamace), je poskytovatel oprávněn vyúčtovat koncovému uživateli vykonanou práci a náklady, které mu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly. Koncový uživatel je povinen uhradit poskytovateli odměnu za vykonanou práci a vynaložené náklady nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Právní vztahy z licenční smlouvy vzniklé mezi poskytovatelem a koncovým uživatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. Případné spory vzniklé z této smlouvy jsou smluvní strany povinny řešit nejdříve vzájemnou dohodou. Nebude-li možné vzájemné spory smluvních stran vyřešit dohodou, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky. Smluvní strany sjednávají, že k řešení vzájemných sporů je místně příslušný soud dle sídla poskytovatele.
 • Smluvní strany jsou oprávněny měnit licenční smlouvu oboustrannou písemnou dohodou. Právo poskytovatele měnit tyto licenční podmínky za stanovených podmínek jednostranně tím není dotčeno. Změna identifikačních nebo ryze technických údajů, které jsou obsaženy v licenční smlouvě (název, sídlo, e-mail, kontaktní osoby, webové stránky poskytovatele apod.), se nepovažuje za změnu licenční smlouvy (oznámení o změně těchto údajů činí smluvní strany jednostranným písemným prohlášením). Sjednají-li si smluvní strany písemně jiná práva a povinnosti, než ty které stanoví tyto licenční podmínky, mají přednost tato zvláštní ustanovení.
 • Smluvní strany souhlasí s tím, že tyto licenční podmínky mohou být poskytovatelem jednostranně měněny. Poskytovatel bude o změně licenčních podmínek informovat koncové uživatele prostřednictvím svých webových stránek, kde bude nové znění licenčních podmínek zveřejněno. Koncový uživatel je oprávněn nové znění licenčních podmínek písemně odmítnout nejpozději do 14 dnů ode dne uveřejnění nového znění licenčních podmínek. V takovém případě platí pro koncového uživatele původní znění licenčních podmínek.
 • Písemná forma úkonu je dodržena, je-li takový úkon učiněn v listinné podobě, je-li zaslán druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, je-li zaslán e-mailem, faxem nebo podobnou písemně zachytitelnou formou.
 • Stane-li se některé ustanovení licenční smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemění tato skutečnost nic na platnosti, účinnosti a vymahatelnosti ostatních ustanovení licenční smlouvy.
 • Tyto licenční podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 7. 10.2013.

Instalace:

Software zaslaný elektronickou poštou, stáhnutý z počítačové sítě internet, stáhnutý z technických prostředků Poskytovatele nebo získaný z jiných zdrojů vyžaduje instalaci. Software musíte nainstalovat na správně nakonfigurovaný webový server splňující minimální požadavky uvedené v Technické dokumentaci. Způsob instalace je popsaný též v Technické dokumentaci. Na webovém serveru, na který Software instalujete, nesmí být nainstalované žádné počítačové programy nebo technické vybavení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit funkčnost Software.

LICENCE:

ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JSTE SOUHLASILI S TOUTO DOHODOU, VÁM POSKYTOVATEL ZA ÚPLATU PODLE PLATNÉHO CENÍKU DOSTUPNÉHO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE UDĚLUJE NEVÝHRADNÍ A NEPŘEVODITELNÉ PRÁVO INSTALOVAT SOFTWARE DO TAKOVÉHO POČTU EXISTUJÍCÍCH INSTALACÍ PLATFORMY PRESTASHOP, KTERÝ JE ROVEN POČTU ZAKOUPENÝCH LICENCÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE.

KONCOVÝ UŽIVATEL MÁ NÁROK NA AKTUALIZACE SOFTWARE ZDARMA V RÁMCI ZÁRUČNÍ DOBY, KTEROU SI SJEDNAL BĚHEM ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY SOFTWARE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE.